Ereignis melden - Vietnamesich

Báo cáo sự kiện

Nếu mà ngài quan sát hoạt động phát xít và đối sử huặc là bị ảnh hưởng đến, ngài có thể dùng thể thức tập này để chuyền sự báo tin về nhứng sự việc đã xẩy ra ở Leipzig và xunh quanh cho chúng tôi. Chung tôi sé thônh báo sự báo tin dấu tên của ngài.

Hiện thời chúng tôi chỉ biên soạn và lập biên bản bài tiếng Đức và tiếng Anh nhanh chóng được thôi.

Xin ngài vui lòng có sự hiểu biết về sự kiểm tra cuả chúng tôi chước khi thông báo. Vì đó chúng tôi xin ngài báo cáo sự việc xẩy ra thật cĩ, và nếu còn thì thêm nguồn nữa hoặc sự cọ xát thêm nữa. Xin ngài cho biết địa chỉ email hoặc số điện thoại để chung tôi hỏi han ngài nếu cần thiết. Chung tôi đối đãi sự truyền tin của ngài rất kín. Nếu ngài không đồng ý thì sự truyền tin của ngài sé không truyền tiếp.

Chronik.LE là gì