Über chronik.LE - Vietnamesisch

Chronik.LE là gì

Chronik.LE là một đồ án về tài liệu để khảo chứng với mục đích tập trung rộng và phân giải nhứng hoạt động của phát xít, hoạt động về phân biệt chủng tộc và về phân biệt đối sử ở Leipzig và vùng xunh quanh. Nhiệm vụ của chúng tôi đến nay chỉ: hoạt động phát xít và sự việc về phân biệt chủng tộc trong cuộc sống hàng ngày là đã được nhìn thấy rộng rãi trong vùng Leipzig. Nhân dịp dựng đồ án này là phần thêm bạo lực của phát xít ở tại Leipzig. Theo sự nhận thức của tư vấn nạn nhân cho người bị ảnh hưởng bạo lực phát xít RAA của ban Sachsen thành phố Leipzig là một trọng điểm của hành vi bạo lực ở ban Sachsen do 36 sự công kích trong năm 2011(năm trước là 44 vụ).

Chúng tôi dùng chronik.LE để rựng lên nguồn thông báo và nguồn tìm cho công cộng. Ý nghĩa của đồ án là: Chỉ nhứng người biết về sự việc đó mới tiến hành chống phát xít và đối sử được.

Cung cấp tài liệu để khảo chứng sự việc xẩy ra gì

Mục đích của chronik.LE là sáng tạo một sơ lược rộng và đương thời về sự kiện phát xít và về đối sử. Trong đó là bạo lực, tuyên truyền của hội phát xít chong một đoan thể hoặc ngoài đoan thể, nhứng vụ về phân biệt chủng tộc trong cuộc sống hàng ngày và trong các phương tiện truyền thông, nhứng sự việc thuộc về phân biệt thái giáo và giớ tính, nhứng hoạt động chống đồng tính, chống nhứng người lang thang và nhứng người khuết tật. Chronik.LE muốn dùng tài liệu để khảo chứng trên mạng để tăng cường nhứng người bị ảnh hưởng và đẩy mạnh sáng kiến chống phân biệt đối sử. Ngoài ra để rèn luyện ý thức của công dân về nhứng sự đó và để động viên bàn luận với nhứng hoàn cảnh. Chronik.LE nói ở nhứng người bận rộn với sự giáo dục, chính trị và các phương tiên truyền thông. Ngoài caí đó ra nhứng sự kiến tóm tắt lại thuộc về sự phân tích trong một hồ sơ để chỉ khả năng hành động về thái độ phân biệt đối sử.

Ai rựng lên chronik.LE

Chronik.LE là một nhóm làm việc thuộc hội “Engagierte Wissenschaft” ở Leipzig. Toàn soạn thiết lập giá trị về việc báo cáo nghiêm trọng, và khả quan tin tức. Đồ án thiết lập giá trị về sự tham gia rộng. Không phải là chỉ có người bị ảnh hưởng tham gia đến tái liệu này, co cả sáng kiến công dân, tư vấn nạn nhân, sáng kiến chống đối sử và đội chống phát xít. Ngoài ra tự mình có thể báo cáo về sự việc xẩy ra. Tòa soạn sé cố gắng kiểm tra và thông báo sự việc đó kịp thời.

Nếu ngài muốn hỏi han huặc động viên, chung tôi xin mời liên hệ với chúng tôi: Liên hệ | Báo cáo sự kiện